Дата : 23.01.2021г.

Елко  Мес ООД  е бенефициент  по европейска програма към Фонд Земеделие във връзка  с прилагане на  мярка 21 " Извънредно  временно подпомагане  за земеделски стопани  и МСП ,които са особено засегнати от кризата,предизвикана от COVID-19 "от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Полученото финасиране в размер 23 722.20 лв. е еднократна помощ , платима на база средно списъчен брой персонал за периода  месец Март – месец Юни 2020 г . , за компенсиране  разходите за трудови възнаграждения.